Thiết bị xác định điểm chớp cháy và điểm cháy: CLA 5

Liên hệ

Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc hở Cleveland (COC) tự động đo và chỉ ra các tính chất của mẫu trong quá trình gia nhiệt và ngọn lửa kiểm tra dưới điều kiện kiểm soát. Điểm chớp cháy đo xu hướng tạo thành hỗn hợp có khả năng bắt cháy với không khí trong khi đó điểm cháy chỉ ra xu hưỡng tạo thành hỗn hợp cháy.

 

.
.
.
.