CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIP NGC PHÁT VIT NAM
Địa Ch: Khu PhI – TT Hương Canh – Huyn Bình Xuyên – Tnh Vĩnh Phúc
Đin Thoi: 02113 596 918 / DĐ: 0909 453 236 – 0974 933 236
Email: thietbicongnghiepvp.com

I.GII THIU DOANH NGHIP
1) Tên doanh nghip (Viết bng Tiếng Vit): Công ty TNHH Công Nghip Ngc Phát Vit Nam
Địa chtrschính: Khu ph1-TT Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Đin Thoi: 0211 3596 918 /Fax: 02113 596 918
Email:
congtyngocphatvietnam@gmail.com
Website: http://thietbicongnghiepvp.com
Tài kho
n: 102010001393066 – Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam – Chi Nhánh Bình Xuyên –Vĩnh Phúc
2) Công ty TNHH Công Nghi
p Ngc Phát Vit Nam

Có giy phép chng nhn đăng ký kinh doanh s: 2500448315 do skế hoch đầu tư tnh Vĩnh Phúc cp ln đầu ngày
22/09/2011.
Mã s
thuế: 2500 448 315
3) Các nghành ngh
kinh doanh chính:
a) Mua bán thi
ết bcp thoát nước ,điu hoà không khí ,phòng cháy cha cháy
,
camera , máy văn phòng : mã ngành 4639
b) Bán buôn máy vi tính, thi
ết bngoi vi và phn mm : mã ngành 4651
4) V
n điu l: 1.900.000.000 ( Mt tchín trăm triu đồng)
5) Slượng và trình độ nhân viên:
N
ăng lc nhân sgm 48 nhân viên nhiu bphn:
– Nhân viên k
sư: 05
K
sư công nghthông tin : 02
K
sư đin – đin t: 02
K
sư xây dng : 01
– Nhân viên qu
n lý hành chính : 10
– Nhân viên k
thut thi công công trình : 15
– Nhân viên ph
trách bo hành, bo trì: 05
– Nhân viên IT : 04
– Nhân viên t
ng đài: 02
– Nhân viên ch
ăm sóc khách hàng : 02

II. NĂNG LC CÔNG TY
1. Các công trình đã thi công:
1.1: Lp đặt hthng PCCC ti Công ty tnhh BH – PLEX Vina.
1.2: B
o dưỡng, lp đặt thiết bPCCC ti xưởng sn xut – Công Ty TNHH Tm
Nhìn Qu
c Tế – KCN Quang Minh – Hà Ni.
1.3: B
o dưỡng, lp đặt thiết bPCCC ti xưởng sn xut – Công Ty TNHH Thiên
Niên K
Tun Anh
1.4: L
p đặt hthng Camera ti Công Ty TNHH Mt Thành Viên Thương Mi Và
Xu
t Nhp Khu Prime .
1.5: Cung c
p thiết btin hc: Máy tính, máy in, máy photo copy cho Công Ty TNH
Chadiostech Vina – Khu Công Nghi
p Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
1.6: L
p đặt hthng mng lan ti Công Ty CPhn Prime PhYên, Công Ty C
Phn Prime Trường Xuân
1. N
ăng lc cung cp thiết b:
– Ch
t lượng thiết bdo công ty TNHH Công Nghip Ngc Phát Vit Nam cung cp
luôn
đảm bo đạt đúng yêu cu, kthut, đúng thông skthut.
– Các thi
ết bị được đảm bo an toàn trong quá trình khách hàng sdng.
– S
n phm phong phú, đa dng nhiu chng loi….
Đảm bo hàng mi 100% khi thi công.
2.
NĂNG LC KTHUT:
Vi đội ngũ kthut lành ngh, có kinh nghim, nhit tình trong công vic đáp ng
đầy đủ mi nhu cu ca khách hàng, trong các lĩnh vc mà công ty đang hot động
*) M
t sdch vcơ bn:
*) Thi công, l
p đặt hthng mng lan, internet, hthng wifi. Tng đài đin thoi ti
các nhà máy xí nghi
p, công ty, nhà hàng, khách sn,…..
*) Cung c
p vt tư, thi công, bo dưỡng hthng PCCC
*) T
ư vn thiết kế– lp đặt:
– Camera quan sát qua m
ng internet
– Cung c
p vt tư, thiết bị điu hòa công nghip.
– Cung c
p vt tư, thi công, bo dưỡng thiết bPCCC.
– Máy ch
m công: Ti các công ty, nhà máy để qun lý nhân viên, công nhân.
– B
o trm, báo động, báo khách.
Định vxe máy, xe hơi ( GPS).

– Truyn hình cáp.
– Cung c
p các loi bộ đàm.
– Cung c
p các phn mm qun lý kế toán, bán hàng, qun lý nhân svà các chương
trình ph
n mêm theo yêu cu ca khách hàng.
*) B
o hành, bo trì:
V
i phương châm ca công ty là vì khách hàng và vì công ty phát trin cùng vi đội
ng
ũ, kthut lành nghtân tâm và nhit tình. Vi khách hàng chúng tôi cam kết skhc
ph
c sc( nếu có) ca khách hàng trong thi gian ngn nht.
– B
o hành, thây thế min phí trong thi gian nhanh nht trong thi gian bo hành.
– Ch
ăm sóc khách hàng, bo dưỡng tt nht sau thi gian bo hành.
– Chúng tôi tin ch
c khách hàng sluôn yên tâm và tin tưởng khi sdng sn phm
và d
ch vca chúng tôi.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIN VÀ CAM KT PHÁT TRIN


Tp thể đội ngũ cán bvà nhân viên trong công ty quyết tâm xây dng Công Ty TNHH Công Nghip Ngc Phát Vit Nam trthành mt tchc vng mnh vkinh tế, bn cht trong quan h. Thúc đẩy shp tác đa phương, để các bên tham gia cùng có li, gn quyn li ca mi người vào snghip chung để trthành sc mnh tp th. Trong sut quá trình hot động và phát trin ktngày thành lp cho đến nay, Công Ty TNHH Công Nghip Ngc Phát Vit Nam đã đạt được nhng thành tích đáng k, công ty tng bước phát trin ln mnh, đời sng cán bnhân viên được ci thin, khách hàng tin tưởng, bn bè đối tác quý mến. Có được nhng thành tích ktrên bi vì công ty đã duy trì được nhng cam kết quan trng ca mình. Khng định squyết tâm ca công ty trong thc hin chiến lược lâu dài
phát tri
n công ty phc vkhách hàng và hp tác vi bn bè, đối tác, Công Ty TNHH Công Nghip Ngc Phát Vit Nam cam kết:
Tích cc tham gia đóng góp cho snghip Công nghip hóa – Hin đại hóa đất nước.
Hp tác lâu dài và htrkhách hàng bng vic thc hin dch vkthut và tư vn kthut cht lượng cao, trung thc và tn ty vi khách hàng.
Mrng hp tác vi các đối tác trên cơ shp tác chân thành, cùng có li để đem đến cho hách hàng nhng sn phm tt nht.

LI KT


Squan tâm ca quý khách hàng đóng vai trò tích cc và to ln trong sphát trin ca công ty. Thay mt toàn thtp thcán b, công nhân viên công ty chúng tôi bày tlòng biết ơn sâu sc ti nhng đóng góp ca quý khách trong thi gian qua. Chúng tôi mong được tiếp tc phc vkhách hàng bng nhng sn phm và dch vtt nht hin có ti Vit Nam.  Xin chân thành cm ơn squan tâm ca Quý khách hàng đến sn phm và dch vca chúng tôi ./.

Công ty TNHH Công Nghiệp Ngọc Phát Việt Nam

Địa chỉ:Khu Gò mối – xã Quất lưu – huyện.Bình Xuyên – tỉnh.Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 0974933236
MST: 2500448315
Email: Congtyngocphatvietnam@gmail.com